Nyttan med en kontrollansvarig

En kontrollansvarig hjälper dig genom hela byggets gång, från ansökan om bygglov till slutfört projekt. Den kontrollansvarige är länken mellan Byggherren och Byggnadsnämnden och kan även hjälpa till med att ta fram rätt handlingar inför bygglovsansökan för att underlätta och göra bygglovsprocessen snabbare.

En kontrollansvarig ska involveras i byggprocessen redan innan bygglovsansökan skickas in. Namngiven certifierad kontrollansvarig ska skrivas in i bygglovsansökan.

Den kontrollansvarige upprättar en kontrollplan i samråd med byggherren som i sin tur tar fram de dokument och uppgifter som behöves för att kunna utforma kontrollplanen. Byggherren ansvarar för att kontroller enligt kontrollplanen utförs och vidarebefordrar dessa dokument till den kontrollansvarige.

Kontrollansvariges uppdrag innefattar att kontrollera egenkontroller, provningsprotokoll och intyg enligt den upprättade och av byggnadsnämnden godkända kontrollplanen. Kontrollansvarige medverkar på det tekniska samrådet och gör ett antal besök ute på byggplatsen beroende på hur projektet ser ut.

Besöken kan tex. utföras innan grundplattan gjuts (rätt armerat enligt konstruktionsritning), när stommen är rest och om/eller något annat kritiskt moment kräver det. Ett besök ska ev. göras med byggnadsnämndens handläggare. Kontrollansvarig medverkar även vid slutsamrådet med kommunen. Kontrollansvarige ska meddela byggherren och byggnadsnämnden om avvikelser från gällande bygghandlingar görs, om brister påträffas vid platsbesöken och/eller i egenkontroller och provningsprotokoll.

Erik Löfman är godkänd kontrollansvarig genom Research Institutes of Sweden.

Inför ansökan om slutbesked skriver kontrollansvarig ett utlåtande till byggnadsnämnden, Då ska alla punkter/dokument angivna i kontrollplanen vara utfärdade, genomgångna och godkända av kontrollansvarig.

Detta blir även en trygghet för byggherren då kontrollansvarig kan upptäcka felaktigheter under byggnadens uppförande samt svara på frågor om byggherren själv är osäker på utförandet.

Priser KA 2022-23 (priser CA på offert):
Fast kostnad som inkluderar:
– Upprätta Kontrollplan i samråd med Byggherren.
– Medverka på ett Tekniskt Samråd.

– Medverka på ett Arbetsplatsbesök med Byggnadsnämnden enl. Tekniskt Samråd.
– Sammanställning inför Slutbesked.
– Medverka på Slutsamråd.

Timdebiterade kostnader:

– Arbetsplatsbesök och rapportering pga. avvikelser från bygghandlingar.
– Vid eventuella konflikter mellan byggherren och entreprenör som kräver extra arbete eller deltagande.
– Restid, milersättning (40kr/mil) och eventuell trängselavgift. (kan ingå i grundavgiften beroende på projektets placering)

-Hjälp med att upprätta Bygglovshandlingar inför bygglovsansökan. Bla. ta fram all dokumentation som krävs, ritningar etc.

– Hjälp med att upprätta Arbetsmiljöplan. (Bas P/ Bas U)

Grundavgifter:

-Tillbyggnad, ombyggnad och Attefallshus: 11 000kr inkl. moms i fast kostnad.
-Fritidshus, mindre villa, större tillbyggnad/ombyggnad: 16 000kr inkl. moms i fast kostnad.
-Villa 1-2 plan: 21 000kr inkl. moms i fast kostnad.
-Industrier och nybyggnad lägenheter/kontor offereras separat. exkl. moms

Det kan finnas saker som påverkar priset upp eller ner beroende på det specifika projektet. Tveka inte att ta kontakt. 

Områdesrabatter ges och vissa husleverantörer har ett lägre pris.

Större projekt offereras separat.

Uppdaterat Certifikat 20221108